[1] 2 3 4

นางสาวสุภาพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภาพร สังเกตกิจ
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


อิริยาภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อิริยาภรณ์ เรือนแปง
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี


นางสาวจิรภิญญาภัทรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจิรภิญญาภัทร พุฒวันเพ็ญ
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


กฤตยาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กฤตยา จันทวงษ์
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


วันทนีย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วันทนีย์ ติ๊บอุด
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


ร.ต.รพีพัฒน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.ต.รพีพัฒน์ วรรณสุทธะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


มนธิชาทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มนธิชา บัณฑิตภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


อัครพลI wish His Majesty The King a continue

and long prosperous
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อัครพล วรรณสุทธะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


จันทร์แดงขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จันทร์แดง วรรณสุทธะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


ปราโมทย์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปราโมทย์ วรรณสุทธะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


ชวลิตI wish His Majesty The King

happiness and great health
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชวลิต ปาสะและ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


อารีวัลย์Long Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อารีวัลย์ เอี่ยมเอิบ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


วรวิทย์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรวิทย์ พึ่งความสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


อรพรรณขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อรพรรณ วงศ์ศิริพรพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


สงวนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สงวน สังข์กลาง
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


ชนมณฑ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชนมณฑ์ สังข์กลาง
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


ภาณุพงศ์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภาณุพงศ์ พ่วงกระสินธ์
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


กนกพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กนกพร สิทธิธรรม
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


วิทยาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยา เนาว์ประเสริฐ
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี


กัลยาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัลยา เจริญวัฒนะ
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี


ภาณพขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภาณพ เจริญวัฒนะ
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี


ธมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธมกร เจริญว้ฒนะ
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี


ปุณิกาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปุณิกา สินสืบผล
เทศบาลตำบล หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี


ดลฤดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดลฤดี วรรณสุทธะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


โชษิตาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
โชษิตา สิงห์โต
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี


ทองสุขขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทองสุข คุ้มรักษา
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน
จังหวัด ปทุมธานี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
91
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบล ลำลูกกา
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร